plendeites

REGULAMIN CAMPINGU "Szarejkowe Wzgórza"

Szarejki gm. Kowale Oleckie


Szanowni Goście i Odwiedzający,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz ośrodek Szarejkowe Wzgórza. Przebywanie na terenie ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1.Goście przebywający na campingu Szarejkowe Wzgórza na terenie ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2.Camping Szarejkowe Wzgórza działa sezonowo od V do IX.

3.Do korzystania z campingu Szarejkowe Wzgórza uprawnione są osoby zameldowane w recepcji ośrodka oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

4. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w recepcji campingu ośrodka Szarejkowe Wzgórza czynnej od godz. 9:00 do godz. 18:00.

5.Całodobowo na terenie campingu ośrodka Szarejkowe Wzgórza mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku
zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

6.Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do ośrodka Szarejkowe Wzgórza (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

7.Doba campingowa trwa od godz. 12:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. Można przyjechać na camping ośrodka Szarejkowe Wzgórza w godzinach wcześniejszych.

8.W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo Campingu Ośrodka Szarejkowe Wzgórza zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

9.Na ośrodku Szarejkowe Wzgórza obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 8:00.

10.W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji.

11.Camping gwarantuje swoim Gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z posiadaną kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji ośrodka.

12.Camping zapewnia:

a)warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

c)profesjonalną i uprzejma obsługę w zakresie usług,

13.Camping nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

14.Turysta powinien zawiadomić pracownika recepcji campingu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15.Camping zapewnia bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy.

16.Camping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, których nie oddano do depozytu, pozostawione w przyczepach campingowych, camperach, namiotach i pokojach.

17.Rzeczy wartościowe w depozycie campingu przyjmowane są tylko do wysokości 1500 zł.

18.Przebywanie psów na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom ośrodka Szarejkowe Wzgórza.

19.Na campingu można parkować samochody w wyznaczonych miejscach lub bezpośrednio przy namiotach w sektorze do tego wyznaczonym.

20.Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka objęte zakazem. UWAGA: parking ośrodka Szarejkowe Wzgórza jest niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00. Klucz do bramy znajduje się w recepcji ośrodka Szarejkowe Wzgórza.

21.W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia ośrodk Szarejkowe Wzgórza, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Właściciela ośrodka Szarejkowe Wzgórza i żądania podjęcia środków zaradczych. Kontakt do właściciela Ośrodka Szarejkowe Wzgórza znajduje się w Recepcji Ośrodka.

22.Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
UWAGA! Osoby używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

23.Właściciel ośrodka Szarejowe Wzgórza zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom ośrodka.

24.Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji ośrodka Szarejkowe Wzgórza, lub telefonicznie 508-203-204.

25.Za dewastację, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy campingu będą obciążani dodatkowymi opłatami.

26.Camping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, gości lub szkodę na osobie gościa, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

27.Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami, cennikiem i regulaminami ośrodka Szarejkowe Wzgórza.

28.Korzystanie z sauny i balii ogrodowych wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i użytkowania przez Gości ośrodka. Za ewentualne oparzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

29.Nieczystości i odpadki w workach na śmieci należy wynosić do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie ośrodka.

30.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

31.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2012r.


Życzymy przyjemnego pobytu
Właściciele ośrodka Szarejkowe Wzgórza