plendeites

Uprzejmie informujemy, iż Grupa 4cv Sport Iwona Bedyńska regulując współpracę z klientami, do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wejdzie w życie w dniu 25 maja 2018 r., poniżej przesyła Państwu klauzulę informacyjną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych jest Grupa 4cv Sport Iwona Bedyńska działająca jako Siedlisko Szarejkowe Wzgórza pod adresem Szarejki 13, 19-420 Kowale Oleckie.

Dane do kontaktu to adres: 19-420 Kowale Oleckie, Szarejki 13, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas nawiązywania współpracy, przy dokonywaniu rezerwacji pobytowej w naszym siedlisku Szarejkowe Wzgórza a także później w związku z dokonywanymi transakcjami płatnościowymi za usługę, zaliczkami oraz zadatkami.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy

o współpracy, w tym do:

- realizacji rezerwacji, wystawienia faktur, przekazywania informacji handlowych, ofert, realizacji pobytów

- przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych

- kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług

- monitorowania jakości świadczonych usług

- wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych, ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, min.: przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy poprzez zabezpieczenie danych w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach: NIP, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane przekazujemy:

- podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów min. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne,

- podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług, lub organizacji akcji marketingowych,

- innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, min: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową (w związku z dokonywanymi płatnościami), podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, księgowe czy podatkowe.

- dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają również upoważnieni pracownicy Administratora

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETRZYMYWAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

- archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach - co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- uzyskania od Administratora potwierdzenia, jakie przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię

- żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

- żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usuinąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa.

-- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach

- przenoszenia danych

- wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz gdy: Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego , w tym są profilowane dla tego celu.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy / są przekazywane poza  Google LLC w oparciu  o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNISEŚC SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

KONTAKT I INFORMACJE

Grupa 4cv Sport Iwona Bedyńska

Laski, ul. Sokołowskiego 20, 05-080 Izabelin

adres do korespondencji: 19-420 Kowale Oleckie, Szarejki 13

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z klauzulą informacyjną można zapoznać się na naszej stronie www.szarejki.pl oraz pod nr tel.

508 203 204